Hoạt động
TƯ VẤN
Lọc Dầu, Hóa Dầu, Hóa Chất

Tìm kiếm, giới thiệu và lựa chọn địa điểm phù hợp cho các dự án theo yêu cầu của nhà đầu tư;

Lập các hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đầu tư;

Xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật tiền khả thi, khả thi.

 
Tư Vấn Pháp Lý

-         Các hoạt động liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể doanh nghiệp Tư vấn Nhà đầu tư từ thủ tục cấp phép đến hỗ trợ xin giấy phép hoạt động, thành lập văn phòng đại diện hay các hoạt động của doanh nghiệp sau giai đoạn cấp phép.

 
Tư Vấn Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

-         Xây dựng và điều hành trường tiểu học, trung học và dạy nghề;

-         Liên kết với các trường đại học để đào tạo kỹ sư và công nhân có tay nghề cao, có ký năng và kiến thức về các ngành lọc dầu,  hóa dầu, hóa chất...;

 
Tư Vấn Về Môi Trường

-         Tiến hành lấy mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm, mẫu đất, mẫu trầm tích sông, trầm tích biển và tiến hành phân tích để thu thập số liệu phông môi trường của dự án;

-         Tư vấn về vấn đề xử lý nước thải và các loại chất thải khác.

 
Các Dịch Vụ Khác

-         Cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu về thị trường trong các lĩnh vực lọc hóa dầu, tài chính, pháp luật và đầu tư…;

-         Lập các dự án đầu tư, xây dựng phương án đầu tư;

-         Kiểm tra về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 
Online No 1
Visitor No 221460
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn