Hoạt động
Cac Dich Vu Khac Lọc dầu, hóa dầu, hóa chất

-         Tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu địa điểm phù hợp cho các dự án theo yêu cầu của nhà đầu tư;

-         Lập các hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đầu tư, làm việc với UBND các tỉnh có liên quan;

-         Xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

-         Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật tiền khả thi, khả thi;

-         Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; xin chấp thuận về đánh giá tác động môi trường;

-         Phương án phòng cháy chữa cháy …; xin chấp thuận phương án phòng cháy chữa cháy;

-         Dịch vụ phân tích, lựa chọn các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị;

-         Tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực đầu tư lọc dầu;

-         Tìm nguồn tài chính cho các dự án ;

-         Giám sát quá trình thi công công trình;

-         Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu.

Online No 3
Visitor No 215380
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn