Hoạt động
Hoat Dong 1 1 Các dịch vụ khác

-         Cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu về thị trường trong các lĩnh vực lọc hóa dầu, tài chính, pháp luật và đầu tư…;

-         Lập các dự án đầu tư, xây dựng phương án đầu tư;

-         Kiểm tra về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

-         Cung cấp các thiết bị, phần mềm tự động hóa trong các lĩnh vực lọc hóa dầu.

-         Lựa chọn các loại sơn cao cấp của các hang sơn nổi tiếng trên thế giới cho các lĩnh vực đóng tàu, dàu khí, hóa chất và thực phẩm;

-         Cung cấp các dịch vụ ăn ở, đi lại; 

-         Tư vấn về ứng dụng nhiên liệu mới, xăng cồn, biodiezel;
Tìm và giới thiệu các nguồn cung cấp năng lượng mới, sản phẩm mới.

Online No 2
Visitor No 215375
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn