Hoạt động
Tu Van Ve Moi Truong Tư vấn về môi trường

-         Tiến hành lấy mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm, mẫu đất, mẫu trầm tích sông, trầm tích biển và tiến hành phân tích để thu thập số liệu phông môi trường của dự án;

-         Tư vấn về vấn đề xử lý nước thải và các loại chất thải khác;

-         Lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án và cho các hạng mục của dự án;

-         Tiến hành bảo vệ ĐTM trước UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài nguyên Môi trường theo yêu cầu và quy định của hiện hành.

Online No 3
Visitor No 215385
Copyright © 2007 TBN. All rights reserved.
Designed and developed by emsvn